Forskning

Forskning på mätbara effekter av yogan pågår världen över och Medline listar många studier på yoga. I Sverige har ett femtontal studier gjorts på Medicinsk Yoga, en utveckling av kundaliniyoga. Live Life Alive har varit med i Karolinska Institutets forskning på Medicinsk Yoga och alkoholberoende under ledning av Prof. Sven Andreasson som visade att yogagruppen drack mindre efter 10 veckor!! Ny studie planeras om något år.
  • På Danderyds sjukhus forskar man på Medicinsk Yoga och förmaksflimmer, stroke och kroniskt trötthetssyndrom.
  • På Huddinge sjukhus forskar man på MY och hjärtsvikt.
  • På Karolinska Institutet har man forskat på Medicinsk Yoga och ryggproblem.
  • På en vårdcentral i Svedala tittar man på MY och högt blodtryck
  • På en vårdcentral i Nora på MY och stress
  • På Karlstad Högskola på MY och depression
  • På Halmstads Högskola på MY och barn med leukemi

I USA används yogan i hälso- och sjukvården i många delstater. I Sverige används den som friskvård på företag och på en del sjukhus och vårdcentraler bland annat.

Redan 1998 startade Karolinska sjukhuset en ryggstudie som leddes av Irene Jensen. Den visade att yogan hade mätbara effekter på smärta, sömn, ett antal emotionella faktorer (ängslan, oro, irritation) och sjukskrivningsfrekvens. En uppföljning till denna publicerades i maj 2013 och visade att Medicinsk yoga är mer kostnadseffektivt än att gå till en ryggspecialist och funktionell träning för människor med ospecificerade ryggbesvär. Studien visade också att samhället kan spara 1 miljon kronor/ryggpatient och år om man använder Medicinsk Yoga. Studien visade att ryggbesvär minskar. 1999 gjordes en studie med yoga mot sömnstörningar för anställda inom Södertälje kommun. Den visade att sömnvanorna förbättrades för 80 % av deltagarna. I januari 2010 startade Danderyds sjukhus som första sjukhus i Norden att använda Medicinsk Yoga för rehabilitering av hjärtpatienter.

Positiva effekter av Medicinsk yoga på blodtryck och kortisolnivå i saliv hos patienter med hjärtinfarkt

Resultat: Medelåldern i sjukgymnastikgruppen var 62 år och i yogagruppen 60 år. I början av studien var medelblodtrycket högre i yoga gruppen jämfört med sjukgymnastik gruppen. Blodtrycket sjönk signifikant efter tre månader hos patienter i yogagruppen, medan i sjukgymnastik gruppen steg blodtrycket. Salivkortisol sjönk i yogagruppen, medan det i sjukgymnastik gruppen steg något. Patienter i yoga gruppen uppgav förbättrat allmänt hälsotillstånd, mindre oro och bättre sömn. Slutsats:

Medicinsk yoga med lätta rörelser, djupandning och avslappning leder till lägre blodtryck, minskad kortisolnivå i saliv, samt subjektivt förbättrad hälsotillstånd. Dessa effekter kan möjligen vara av betydelse för att minska risken for återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar.

Yogaträning mot kroniska ryggbesvär. Karolinska Institutet

Under sex månader 1998 genomfördes en studie i Stockholm där 34 personer med dokumenterade ryggproblem deltog i ett projekt vars syfte var att utröna vilka mätbara effekter regelbunden yogaträning hade på dessa människor. Signifikanta skillnader mellan experiment- och kontrollgrupp erhölls när det gällde smärta (de som tränade yoga hade mindre ont), sömn (de som tränade yoga sov bättre) samt ängslan-nervositet-irritation (de som tränade yoga kände sig lugnare). Sjukskrivningsfrekvensen minskade med 43%, på gränsen till signifikans under en del av mät-perioden (mätning 1-3).

Rapportens summering av resultaten från studien indikerar att regelbunden yogaträning kan användas för lindrande av smärttillstånd relaterade till ryggkotpelaren som orsakar perioder av sjukskrivning.

Yoga och bättre sömn

Under de två kontrollveckorna före träningsperiodens början var parametrarna konstanta. Efter sex veckors självträning i hemmet där deltagarna gjorde sina 30-minuterspass i genomsnitt 2,83 gånger per vecka förändrades samtliga parametrar. Deltagarna tenderade att uppleva förbättringar avseende samtliga variabler. Insomningstiden förkortades. Antalet uppvaknanden per natt minskade. Antal sovtimmar per natt ökade. Den egna upplevelsen av sömnens kvalitet förändrades på så sätt att antalet deltagare som ansåg att sömnen varit utmärkt ökade under perioden från 6% till över 50%. Sammanfattningsvis ansåg drygt 77% av deltagarna att deras sömn klart förbättrats under de sex veckor som undersökningen pågick. En kvinnlig deltagare som enligt egen utsago inte sovit en hel natt under tjugo års tid uppgav att hon under mätperioden sovit cirka 20 nätter utan att vakna en enda gång under natten. Resultaten av undersökningen i sömnprojektet indikerar att yoga i den form den bedrivits under dessa sex veckor kan användas för att förbättra sömnen hos människor med olika former av kroniska sömnstörningar.

Stressa mindre – går det?

Stresshantering i grupp med yoga eller kognitiv terapi. År 2000 Psykologiska Institutionen – Stockholms Universitet Sammanfattning: Ett flertal studier har visat på positiva effekter av gruppbehandlingar vid olika typer av psykisk och fysisk ohälsa. I denna randomiserade studie utvärderades effekten av två olika stresshanteringsmetoder. En kognitiv beteendeterapeutisk metod kallad Strategisk Resursanvändning (SRA) jämfördes med Kundaliniyoga. 33 deltagare rekryterades från ett stort svenskt företag (SEB) och fördelades på fyra grupper. En könsblandad grupp och en grupp med enbart kvinnor tränades i respektive metod. Deltagarna i de båda metoderna hade efter mätningarna signifikant förbättrat såväl subjektivt skattade som fysiologiskt mätta variabler däribland upplevd stress, stressbeteende, ilska, utmattning, livskvalitet, blodtryck, och puls. Yoga hade en signifikant sänkning av noradrenalin. SRA:s sänkning av adrenalin närmade sig signifikans. Ingen signifikant skillnad fanns mellan grupperna. Slutsatsen är att båda metoderna har effekt på såväl fysiologiska som psykologiska aspekter av stress.

Det finns forskning på yoga och en mängd åkommor och människor: Alltifrån hur ”American veterans” får yoga mot sin PTSD, till hur piloter minskar stress och allt om stress och värk därimellan. Läs mer i Medline.

Sedan januari 2011 rehabiliterar hjärtintensiven på Danderyds sjukhus sina hjärtinfarktpatienter med Medicinsk Yoga. En fantastisk händelse, och som det verkar, början på ett paradigmskifte inom svensk hjärtsjukvård. Vårdcentraler och sjukhus följer snabbt efter och det dröjer inte länge förrän Medicinsk Yoga provats av var och varannan människa.

I slutet av 2007 inleddes en studie med Medicinsk Yoga som sekundärprevention vid hjärtinfarkt, där man jämförde en grupp patienter som nyligen haft en hjärtinfarkt med en annan patientgrupp som gick på sjukgymnastik. Studien var klar sommaren 2009 och presenterades vid läkarstämman i Älvsjö i november samma år, vilket resulterade i diplom och stipendium av Svenska Läkaresällskapet för bästa vetenskapliga framförande. Resultaten från studien var tillsammans med den internationella forskning som fanns på området så entydiga att sjukhuset vid årsskiftet 2009/2010 beslöt ta in yogan som en del i sin ordinarie rehabilitering av hjärtpatienter. Men forskningen började tidigare än så. Göran Boll på Institutet För Medicinsk Yoga deltog redan 1998 i den första svenska studien på Medicinsk Yoga mot kroniska ryggproblem, på Karolinska Institutet. Även där såg man att Medicinsk Yoga var tydligt och mätbart effektivt.

På Danderyds sjukhus rehabiliterar man nu hjärtpatienter med Medicinsk Yoga och alla sjukgymnaster på sjukhuset utbildar sig till instruktörer. Man har också hjärtgrupper kvällstid, öppna för allmänheten.

Media har givetvis reagerat på detta och allt från P1s radioprogram Kropp & Själ, till huvudnyheterna i RAPPORT. TV-4 Nyheterna, lokalnyheter i hela Sverige, BBC Radio, tidningar… Redan innan yogan blev en behandlingsmetod på ett svenskt sjukhus har tidningarna skrivit en del om den Medicinska Yogan och Institutet För Medicinsk Yoga. Redan 1996 skrev både Veckans Affärer och Svenska Dagbladet om Medicinsk Yoga på stora svenska arbetsplatser. 2009 publicerades drygt 800 artiklar om yoga i svenska tidningar, 50 av dem handlade om IMY och Medicinsk Yoga. Under våren 2010 har tidningarna hunnit med ett fyrtiotal artiklar om Medicinsk Yoga i den svenska hälso- och sjukvården, och intresset fortsätter. I september kan vi se fram emot artiklar i MÅ BRA och I FORM.

Sjukvården har även de reagerat med stort och positivt intresse.

S:t Görans sjukhus i Stockholm, Trollhättan, Hjärt- och Lungsjukas förening, Vårdpersonal i Kardiologi i Lund, Hjärtforskare i Göteborg, Företagssjuksköterskor i Huddinge, Livvstilsmottagningen på Karolinska Institutet i Solna, alla kuratorer på Danderyds sjukhus, högskolan i Halmstad, kardiologen i Malmö och Umeå…. Ätstörningsenheter vill integrera detta, Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus i Göteborg utbildar sin personal, ja listan kan göras lång. I november 2009 inleddes studie nr två på Danderyd: Yoga mot förmaksflimmer. Den studien kommer att pågå hela 2010 och en bit in på 2011. Under våren har en allmänläkare i Skåne undersökt hur Medicinsk yoga fungerar mot högt blodtryck, vid en vårdcentral i Skåne. Den är klar i oktober i år. Kronofogdemyndigheten i Stockholm testar Medicinsk Yoga som stresshantering på personalgrupper inom myndigheten. I augusti 2010 drar Karolinska Institutet i gång en större ryggstudie där Medicinsk Yoga jämförs med annan fysisk träning. En studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med Medicinsk Yoga mot hjärtsvikt pågår och en ny stor hjärtstudie kommer igång nu under 2012.